lovrec-biro-storitve-slider-imag-1

STORITVE

Zavedamo se kako pomembno je za podjetje, da ima pravočasno in pravilno obračunane davke in narejene računovodske izkaze.

Za Vas bomo opravljali naslednje storitve:

 • kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih
 • spremljanje terjatev in obveznosti,
 • analitično evidentiranje stroškov in prihodkov,
 • vodenje glavne knjige,
 • fakturiranje,
 • obračun zamudnih obresti,
 • vodenje davčne knjige izdanih in prejetih faktur,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
 • obračun plač, regresov za letni dopust, avtorskih honorarjev,
 • izdelava glavne blagajne,
 • obračun osnovnih sredstev (amortizacije in prevrednotenja),
 • sestavljanje poročila o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (M4/M8),
 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov, kot so: izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz bilančnega dobička ali izgube,
 • izdelava davčne bilance,
 • obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin, nege,
 • sestavljanje poročil Banki Slovenije o terjatvah in obveznostih,
 • izdelava statistike finančnih računov,
 • po potrebi urejanje kadrovskih zadev,
 • priprava dokumentacije za pridobitev posojil,
 • kontaktiranje z davčnimi organi,
 • druge svetovalne storitve,
 • oddaljena pomoč in druge storitve po želji stranke,
 • možen prevzem dokumentacije v Ljutomeru in bližnji okolici

ZAKAJ LOVREC-BIRO?

LOVREC-BIRO d.o.o. smo družinsko podjetje, ki že več kot 30 let uspešno vodimo poslovne knjige svojim stalnim naročnikom: malim in srednjim družbam, samostojnim podjetnikom, društvom in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost.

Zavedamo se kako pomembno je za podjetje, da ima pravočasno in pravilno obračunane davke in narejene računovodske izkaze. Opravljamo pa tudi vrsto dodatnih storitev, ki so vezane na računovodstvo in svetujemo v davčnih in finančnih zadevah.